Vytlačiť
 Názov: Rádiolokačné merače rýchlosti
Autor:
Jana Bieliková
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2006; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku používania rádiolokačných meračov rýchlosti (radarov). V prvej časti príspevku sú uvedené právomoci Policajného zboru SR, v ostatnej časti sú uvedené tvrdenia, ktoré poukazujú na oprávnenosť a neoprávnenosť používať radary Policajným zborom SR podľa legislatívy platnej v SR.
Kľúčové slová: cestná doprava, radar, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006