Vytlačiť
 Názov: Vodičské preukazy v Európskej únii – rozdiely medzi existujúcou a novou legislatívou
Autor:
Ing. Miloš Procházka
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2006; str. 27 – 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje rozdiely medzi novou a existujúcou legislatívou (Smernica 91/439/EHS) vo vzťahu k vodičským preukazom v nasledujúcich oblastiach: vzájomné uznávanie, vzor, mikročip, platnosť, obeh preukazov, práva nadobúdateľa, kategórie, zdravotné prehliadky vodičov, skúšobní komisári a pod. Porovnanie je prehľadne spracované v tabuľkovej forme.
Kľúčové slová: cestná doprava, vodičský preukaz, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006