Názov: Itálie – informace o limitních rozměrech a hmotnostech podle aktuálně legislativních požadavků
Autor:
Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 37 - 38
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje platnú legislatívu vo vzťahu k cestnej doprave, ktorú je dopravca povinný dodržiavať pri preprave do Talianska alebo pri tranzite Talianskom. V príspevku sú uvedené maximálne povolené rozmery a hmotnosti vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. V ostatnej časti príspevku je uvedený spôsob prepravy nadrozmerných nákladov a sankcie za najčastejšie porušenia predpisov.
Kľúčové slová: cestná doprava, nadmerná, nadrozmerná, Taliansko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006