Vytlačiť
 Názov: Situácia v cestnej doprave po vstupe SR do EÚ
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 32 – 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu v cestnej doprave po vstupe SR do EÚ. V prvej časti príspevok poukazuje na nárast cestných dopravcov (nárast je zachytený aj tabuľkovo) a vplyv takéhoto vývoja v počte dopravcov na ceny za prepravu. V príspevku je uvedený vývoj cien za prepravu na vybraných trasách. V ostatnej časti príspevku sú uvedené legislatívne zmeny, ktoré nastali v cestnej doprave, alebo ktoré sa chystajú v priebehu roku 2006.
Kľúčové slová: legislatíva, cestná doprava, politika,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006