Vytlačiť
 Názov: Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 8 – 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok uvádza skrátenú verziu dokumentu Dopravná politika SR do roku 2015 s množstvom rozširujúcich obrázkov, ktoré vhodne dopĺňajú, resp. vysvetľujú text.
Kľúčové slová: legislatíva, doprava, politika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006