Vytlačiť
 Názov: Kontajnery zmenili námornú dopravu
Autor:
JJ a VIB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2006; str. 52 – 53
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu kontajnerov na celkovú ekonomiku a osobitne na námornú dopravu. V prvej časti je spracovaný historický vývoj kontajnera, v ostatnej časti sú rozoberané náklady na prepravu, ak sa tovar prepravuje v kontajneri. V ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza v počte manipulovaných kontajnerov ročne. Súčasťou príspevku je viacero ilustračných obrázkov a taktiež tabuľka s výkonmi jednotlivých prístavov.
Kľúčové slová: námorná doprava, kontajner, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006