Vytlačiť
 Názov: Vyťaženie vozidiel meradlom efektivity dopravy
Zdroj:
Transport – dopravné noviny, 14/2006; str. 39 – 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku vyťažovania dopravných prostriedkov v cestnej doprave a vplyv ich vyťažovania na cenu, resp. náklady dopravcu. Vyššie vyťaženie vozidla pozitívne pôsobí na hospodárenie podniku cestnej dopravy, preto v ostatnej časti príspevku sú odporúčané internetové stránky, na ktorých je možné nájsť burzu dopytu a ponuky v cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná doprava, cena, vyťažovanie vozidiel
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006