Vytlačiť

 Názov: Zima už je na dohľad
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 18/2006; str. 50-51
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou zimných plášťov pre nákladné vozidlá. V prvej časti rozoberá výhody zimných plášťov a vplyv ich prezúvania na prevádzku nákladného vozidla. V ďalšej časti sa autor venuje legislatíve v jednotlivých štátoch vo vzťahu k zimným plášťom, pričom analyzuje 30 krajín. V ostatnej časti príspevku rozoberá jednotlivé plášte ponúkane na trhu pre nákladné vozidlá.
Kľúčové slová: cestná doprava, plášť, prevádzka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2006