Vytlačiť

 Názov: Stavebná logistika
Autor: Ing. Dagmar Hrdinová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 10 - 12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku poukazuje na nedocenenie logistických procesov v odvetví stavebníctva napriek tomu, že uplatnením logistiky je možné odhaliť významné optimalizačné a racionalizačné potenciály nevyhnutné pre efektívne riadenie. V prvej časti príspevku autorka poukazuje na vysokú prácnosť v odvetví a analyzuje súčasný stav. Prehľadne tabuľkovo v príspevku sú spracované problémy staveniskovej prevádzky. V ostatnej časti príspevku sa autorka venuje špecifikám stavebnej výroby.
Kľúčové slová: stavebníctvo, logistika, proces
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007