Vytlačiť

 Názov: Odtah a vlečení porouchaných vozidel v SRN
Autor: Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 16 - 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka v príspevku vysvetľuje legislatívu platnú v SRN vo vzťahu k odťahovaniu vozidiel. Vysvetľuje pojmy odťahovanie vozidla a vlečenie vozidla a ďalej uvádza, ktorá z alternatív je v SRN zakázaná.
Kľúčové slová: porucha, vlečenie, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007