Vytlačiť

 Názov: Čo očakáva logistika od dopravy a naopak?
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2007; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá dopravu a logistiku, navzájom prepojené služby, pretože logistika potrebuje dopravu na plnenie svojich základných cieľov a doprava potrebuje logistiku z hľadiska efektívneho riadenia procesov. Autor v prvej časti príspevku sa venuje dopravným procesom a službám v doprave, ostatná časť príspevku rozoberá požiadavky dopravy na logistiku.
Kľúčové slová: doprava, logistika, požiadavky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007