Vytlačiť

 Názov: Vplyv globalizácie na svetovú dopravu
Autor: Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová – Ing. Tomáš Halán, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá zmenami v doprave spôsobené vplyvom globalizácie. V prvej časti sa autori venujú makroekonomickým a mikroekonomickým vplyvom, v ďalšej časti sa venujú vzťahu dopravy a EÚ a implementácie právnych predpisov EÚ do legislatívy SR.  
Kľúčové slová: globalizácia, vplyv
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007