Vytlačiť

 Názov: Širší kontext city logistiky
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 86 - 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike nákladnej dopravy v mestách. V prvej časti príspevku uvádza, že je potrebné správne definovať problém, pričom nezastupiteľné miesto má ľudský faktor. V ďalšej časti poukazuje na nezastupiteľný trojuholník zúčastnených osôb a popisuje spôsob organizovania dopravy. V ostatnej časti uvádza autor možnosti riešenia problému.
Kľúčové slová: mestská, nákladná, doprava, city, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011