Vytlačiť

 Názov: Logistika piva: Čím jednoduchšie, tým lepšie
Autor: Jozef Brezovský a Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  6 - 8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku logistiky piva, pri ktorom sa v ostatnom období mení dopyt po jeho balení. Znižuje sa dopyt po pive v sudoch na úkor fľaškovaného piva. V prvej časti autor rozoberá vplyv zmeny dopytu na náklady na prepravu a spôsob optimalizácie prepravy. V ďalšej časti autor poukazuje na vplyv počasia na dopyt po pive. Ostatná časť príspevku sa venuje spôsobu skladovania piva.
Kľúčové slová: pivo, skladovanie, distribúcia, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011