Vytlačiť

 Názov: Jasnejšie, ale ťažké neskončilo
Autor: Ing. Pavol Jančovič
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 12 - 13
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje situáciu na prepravnom trhu v roku 2011. V prvej časti poukazuje autor na nutnosť rokovania s obchodnými partnermi. V ostatnej časti poukazuje na riziká pri podnikaní v cestnej doprave. Upozorňuje na nevhodné umiestňovanie dopravných značiek a zaoberá sa taktiež problematikou sadzieb mýta v SR. V ostatnej časti sa taktiež venuje problematike dani z motorových vozidiel. 
Kľúčové slová: vývoj, daň, sadzba, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011