Vytlačiť

 Názov: Snaha o riešenie dlžníkov
Autor: Radek Kowalik
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 36 - 37
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje problematike splatnosti faktúr a hodnotenia zákazníkov dopravcov. Analyzuje, akým spôsobom sa môže dopravca dozvedieť o platobnej disciplíne prepravcu. V prvej časti autor posudzuje interné hodnotenie, v ďalšej časti rozoberá služby databáz vo forme mediácie. V ostatnej časti autor popisuje poslednú možnosť, súdne vymáhanie prepravného.
Kľúčové slová: prepravné, dlh, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011