Vytlačiť

 Názov: Dlhy a dlžníci v dopravných databankách
Autor: RB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 9/2011; str. 28
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou odhalenia prepravcu, ktorý si neuhrádza faktúry za realizovanú prepravu a taktiež postup, ktorý zvoliť v prípade, že dopravca realizoval už takúto prepravu. Autor príspevku predstavuje služby dopravných databánk, ktoré poskytujú možnosť mediácie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, faktúra, mediácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011