Vytlačiť

 Názov: Poistenie zodpovednosti vyplývajúcej z CMR – nie každá poistka dopravcovi pomôže pri krádeži tovaru
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2011, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá poistením zodpovednosti dopravcu za škodu spôsobenú na prepravovanej zásielke počas prepravy. Poukazuje predovšetkým na problém poistných zmlúv, pri ktorých často vo všeobecných poistných podmienkach sa minimalizuje poistné plnenie poisťovne v prípade vzniku škody. Súčasťou príspevku je uvedená konkrétna skúsenosť dopravcu.
Kľúčové slová: poistenie, škoda, CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011