Názov: Zmeny v mýtnych úsekoch
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 24
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na zmenu mýtnych úsekov v Slovenskej republike s účinnosťou od 15. 9. 2011. V príspevku sú formou tabuľky uvedené zrušené úseky a taktiež nové úseky s uvedením začiatku a konca úseku, celkovou dĺžkou a spoplatnenou dĺžkou.
Kľúčové slová: mýto, spoplatnenie, infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012