Vytlačiť

 Názov: Širokorozchodná je stále aktuálna
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2011; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výstavby širokorozchodnej trati v SR. V prvej časti autor uvádza dokumenty, ktoré sa dotýkajú výstavby tejto infraštruktúry, v ďalšej časti sa venuje histórii prípravy tohto projektu. Ostatná časť sa venuje prínosom dobudovania infraštruktúry. 
Kľúčové slová: infraštruktúra, modernizácia, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012