Názov: Intermodálne terminály – nekonečný príbeh
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku významu intemodálnych terminálov pre SR. V prvej časti je spracovaná analýza výkonov a ciele SR pri budovaní terminálov. V ďalšej časti autor porovnáva postavenie verejného a súkromného terminálu a požiadavky zákazníkov. V ostatnej časti sú zhrnuté skúsenosti z Nemecka. Príspevok je doplnený o tabuľku výkonov jednotlivých  terminálov v SR za rok 2010 a taktiež o tabuľku výkonov kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: intermodálna, kombinovaná, doprava, výkon, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012