Názov: Pojištění majetku
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2011; str. 24 - 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia majetku. V prvej časti uvádza základné pojmy poistenia, v ďalšej časti uvádza jednotlivé druhy poistenia. V príspevku rozoberá 8 druhov poistenia majetku.
Kľúčové slová: poistenie, majetok, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012