Názov: Celní unie Rusko/Bělorusko/Kazachtán
Autor: Michaela Havelková
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 01/2012; str. 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku rozoberá problematiku prepravy tovaru cez colnú úniu Rusko, Bielorusko a Kazachstan. V príspevku uvádza Podmienky prepravy naloženého vozidla a jazdy prázdneho vozidla územím colnej únie. V ostatnej časti sa venuje potrebným dokladom.
Kľúčové slová: clo, Rusko, Bielorusko, Kazachstan, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012