Názov: Poistné právo
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 01/2012; str. 28 - 30
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistného práva. V prvej časti uvádza históriu legislatívy upravujúcej poistenie, v ďalšej časti sa autor venuje poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Autor analyzuje poistnú zmluvu a náhradu škody.
Kľúčové slová: poistenie, zodpovednosť, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012