Názov: Efektivní all risk pojištění
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike poistenia v podnikaní v oblasti dopravy a logistiky. V prvej časti príspevku sa autor venuje významu poistenia a faktorom, ktoré vplávajú na jeho výšku. Druhá časť príspevku sa venuje poisteniu zodpovednosti zasielateľa a poisteniu „all risks“.
Kľúčové slová: doprava, logistika, poistenie, poistné krytie, riziko
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012