Vytlačiť

 Názov: Zašifrovaná celní data
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá zmenami v colných postupoch na spoločnom trhu v rámci colnej únie Európskeho spoločenstva, ktoré boli prijaté v súvislosti s účinnejšou kontrolu vstupu a výstupu tovarov cez vonkajšiu hranicu Spoločenstva. Cieľom je zvýšená ochrana majetku a osôb v členských štátoch EÚ. Autor zdôrazňuje potrebu jednotnosti colných postupov v členských štátoch ako aj úlohu prepojenosti informačných systémov.
Kľúčové slová: colná únia, spoločný trh, colný postup, informačný systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012