Vytlačiť

 Názov: Európske cargo rieši mnohé problémy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá situáciu v železničnej nákladnej doprave. V prvej časti sa zaoberá právnymi požiadavkami na podnikanie v železničnej nákladnej doprave a poukazuje na snahu EÚ zjednotiť prístup na trh a podmienky pôsobenia na trhu. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje chýbajúcej interoperabilite, ktorá sťažuje podnikanie v železničnej doprave.
Kľúčové slová: železničná, doprava, predpis, trh
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012