Vytlačiť

 Názov: Pojištění přepravy věcí
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 07/2012; str. 26 - 30
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia prepravy vecí. V prvej časti definuje právny rámec, ďalej sa venuje špecifikácii jednotlivých druhov prepravy – cestnej, leteckej, železničnej a vodnej dopravy.
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012