Vytlačiť

 Názov: Faktoring: Energie podnikání
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou platobnej disciplíny a faktoringom v oblasti dopravy a logistiky na českom trhu. Problémom dopravy je hlavne druhotná platobná neschopnosť spôsobená neuhrádzaním pohľadávok dopravcom hlavne zahraničnými obchodnými partnermi. Druhotná platobná neschopnosť spoločne s vysokými cenami nafty komplikujú podnikanie v tomto odvetví. Krátkodobé pohľadávky s dobou splatnosti do 90 dní sú postupované ďalej prostredníctvom faktoringu, pričom výška vyplatených zálohových platieb sa pohybuje na úrovni 80-90 % hodnoty postúpených pohľadávok.
Kľúčové slová: faktoring, podnikanie, doprava, pohľadávka, platobná neschopnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012