Vytlačiť

 Názov: Znalostný manažment – cesta k úspechu
Autor: Anton Keleši
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Hlavným cieľom logistických partnerstiev je vytvárať dlhodobé väzby medzi poskytovateľom logistických služieb a ich prijímateľom, resp. zákazníkom, ktorý okrem korektného a etického správania očakávaj aj pridanú hodnotu, ktorá sa odzrkadlí v ekonomických ukazovateľoch. Autor článku sa zaoberá nástrojmi, ktoré ešte možno využiť k vytvoreniu a upevneniu logistických partnerstiev.
Kľúčové slová: znalostná ekonomika, explicitná znalosť, tacitná znalosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013