Názov: Každé poistenie má svoje špecifiká
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Každý cestný nákladný dopravca je povinný v zmysle legislatívy dojednať si určité poistenia. Prax však ukazuje, že tieto poistenia nie sú postačujúce na pokrytie všetkých škôd spôsobených činnosťou dopravcu. Článok zhrnuje odporúčania na dojednanie si aj poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu.
Kľúčové slová: poistenie, poistenie zodpovednosti, krytie škôd, poistná suma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013