Vytlačiť

 Názov: Riadenie rizík v dodávateľskom reťazci
Autor: Daniel Buc
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 68-69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá skutočnosťou, že každý podnikateľský subjekt po celý čas svojej existencie podvedome alebo vedome operuje s rizikami, ktoré však môžu veľmi rýchlo vniesť chaos do kompletného dodávateľského reťazca a spôsobiť komplikácie aj v najlepších obchodných stratégiách. Autor uvádza teoretický prístup k identifikácii rizík, tvorbe stratégie, identifikácie, klasifikácie a rizikovej analýze.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, riziko, klasifikácia rizík, identifikácia rizík, analýza rizík
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013