Názov: Partnerstvo výrobcov a logistikov
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 57
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá logistikou výroby a distribúcie potravín a nápojov, ktorá je náročná v mnohých ohľadoch, predovšetkým z hľadiska kvality pri neustálom tlaku na znižovanie nákladov. Preto je nutné vybudovať dobré partnerské vzťahy s poskytovateľmi logistických služieb. Autor zdôrazňuje pridanú hodnotu logistiky, v prostredí, kedy trh kladie mimoriadne nároky na produktivitu, kvalitu a efektivitu výroby.
Kľúčové slová: potravinársky priemysel, potravinárska logistika, logistické služby
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013