Vytlačiť

 Názov: Aktuálny problém: colný režim kódu 42 00
Autor: JUDr. Maroš Proman, JUDr. Vlastimil Petřek
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 3/2013; str. 65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v článku oboznamujú čitateľa s aktuálnou problematikou v colnej oblasti, a to s oslobodením dovážaného tovaru od DPH pri režime 42 00. Vysvetľujú podstatu colného režimu 42 00 a uvádzajú princípy určenia povinnosti zabezpečiť daň pri dovoze podľa zákona o DPH. V článku uvádzajú aj výhody schválených hospodárskych subjektov a venujú sa aj problémom pri aplikácii v praxi.
Kľúčové slová: colná problematika, colný režim 42 00, schválený hospodársky subjekt, DPH
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013