Vytlačiť

 Názov: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a povolenie na podnikanie v doprave
Autor: Ing. Jozef Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 01/2013, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá zmenami legislatívnych predpisov, konkrétne nadobudnutím účinnosti zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktoré ovplyvňuje aj zákon o cestnej doprave. Ide o zmeny vydávania živnostenských koncesií, dopravných licencií a povolení. V závere článku autor upozorňuje, že bez platného povolenia nemožno prevádzkovať cestnú dopravu.
Kľúčové slová: dopravca, prevádzkovanie dopravy, dopravné licencie, povolenie dopravcu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013