Vytlačiť

 Názov: O zmenách v dani z motorových vozidiel
Autor: Mgr. Ľubomír Antal, Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 01/2013, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Začiatkom decembra 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 460/2011 Z. z., ktorý je novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento zákon prináša niektoré zásadné zmeny právnej úpravy dane z motorových vozidiel. Článok sa venuje týmto skutočnostiam.
Kľúčové slová: daň z motorových vozidiel, daňová povinnosť, daňovník, pomerná časť dane
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013