Vytlačiť

 Názov: Vybrané zmeny legislatívy vplývajúce na podnikateľské prostredie
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 02/2013, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor upozorňuje na zmeny v legislatíve v SR, konkrétne na začiatok účinnosti nového zákona o obmedzení platieb v hotovosti pre podnikateľov do 5000 Eur. V ďalšej časti sa venuje novej právnej úprave úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch. V poslednej časti príspevku sa venuje výpočtu sadzby úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch.
Kľúčové slová: platby v hotovosti, úroky z omeškania, obchodnoprávny vzťah
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013