Vytlačiť

 Názov: SMART digitálny tachograf
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá s posunom v oblasti vybavenia vozidiel tachografmi, kedy sa od analógových už bez výnimky prechádza k digitálnym. Digitálne tachografy nesledujú režim práce vodiča na záznamovom kotúči, ale údaje zaznamenávajú na kartu vodiča a do pamäte tachografu. Článok je venovaný posunom vo výbave digitálnych tachografov a plánmi do roka 2020.
Kľúčové slová: tachograf, digitálny tachograf, inteligentný tachograf
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013