Vytlačiť

 Názov: Model 4PL: Strategické partnerství
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje modelu outsourcingu 4PL. Jeho cieľom je prevzatie úplnej zodpovednosti za logistický reťazec klienta a za jeho optimalizáciu. Model je typický pre globálny trh, uplatňuje sa napríklad v oblasti automobilového a farmaceutického priemyslu, a tiež v potravinárstve. Autorka sa venuje výhodám, nevýhodám ako aj rozsahu uplatňovania tohto modelu v logistike.
Kľúčové slová: logistika, outsourcing, 4PL model
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013