Názov: Still: Intralogistický kruh
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia:
Článok sa týka portfólia logistických služieb a činností spoločnosti Still. Článok charakterizuje najvýznamnejšie z nich vrátane ich prínosov pre zákazníka. Patrí sem napríklad fleet management – aktívna správa a riadenie flotily manipulačnej techniky, regálové systémy, technológie automatickej identifikácie s dôrazom na RFID, ako aj WMS.
Kľúčové slová: regálový systém, fleet management, WMS, RFID
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013