Vytlačiť

N ázov: Konkurenční výhoda: Pro růst firmy se vyplatí outsourcovat
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje outsourcingu v logistike. Pri outsourcingu logistických procesov musí byť dosiahnutá úspora nákladov a zvýšenie flexibility. Musí tiež zaistiť dlhodobé a trvalé zlepšenie konkurencieschopnosti organizácie, ako aj prínosy pre zákazníka. Rizikom je zneužitie know-how a únik informácií. Článok charakterizuje aj tri stupne outsourcingu.
Kľúčové slová: logistika, proces, outsourcing, konkurencieschopnosť, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013