Názov: Optimalizace v logistice: Logistika za adekvátní náklady
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Cieľom optimalizácie v logistike je maximálne zefektívnenie logistického systému. Zásadnou časťou prípravnej fázy je realizácia kvalitnej analýzy súčasného stavu. Výstupy analýzy sú potom podkladom pre ďalšie fázy optimalizačného procesu. Prax ukazuje záujem o čiastkovú optimalizáciu, t. j riešenie čiastkového problému, nie celého systému ako celku. Prax tiež potvrdzuje, že ak optimalizáciu realizuje externá firma, tá by mala realizovať aj analýzu súčasného stavu potrebnú pre optimalizáciu. Eliminuje sa tým skreslený pohľad a zaužívaný stereotyp v riešenej firme.
Kľúčové slová: logistika, optimalizácia, analýza, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013