Vytlačiť

 Názov: Zánik daňovej povinnosti ÁNO, alebo NIE!?!
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 5
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prináša výklad ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ohľadne zániku daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel. Jazykové vyjadrenie znenia právnej normy nie je jednoznačné. Záver článku zdôrazňuje, že usmernenie DR SR predstavuje iba interný dokument, ako aj predpoklad postupu a aplikácie predmetného ustanovenia v daňovom konaní.
Kľúčové slová: daň z motorových vozidiel, zánik daňovej povinnosti,
Spracoval:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014