Vytlačiť

 Názov: Vyradenie neexistujúceho vozidla z evidencie – zmena zákona o odpadoch
Autor: Mgr. Juraj Kindl
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 12
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odpovedá na súčasný stav, ktorý nerieši problematiku vyradenia starých motorových vozidiel z evidencie, ktoré už fyzicky neexistujú a majiteľ nedokáže preukázať spôsob, akým bolo motorové vozidlo zničené. Doplnením zákona o odpadoch sa držiteľovi takéhoto vozidla ponúka možnosť, aby po tom, ako zaplatí poplatok do Environmentálneho fondu, požiadal obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o tom, že staré vozidlo neexistuje.
Kľúčové slová: vyradenie z evidencie, zákon o odpadoch, neexistujúce vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014