Vytlačiť

 Názov: Stavebná logistika: Optimálne riadenie zníži náklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 10 – 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V stavebníctve dosahuje náročnosť manipulácie s materiálom viac ako dve tretiny z celkového objemu prác. Článok sa zaoberá problematikou stavebnej logistiky, kde sa často používajú náročne manipulované materiály, ktoré musia byť na staveniská dodané v presnom časovom harmonograme. Autor zdôrazňuje správne načasovanie najmä z dôvodu priestorových obmedzení. Logistický koncept požaduje logistického koordinátora.
Kľúčové slová: logistický koncept, optimálne riadenie, logistika, stavebný priemysel
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014