Názov: Diaľničné známky v SR a zahraničí
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vládou SR bol schválený nový zákon o diaľničnej známke. Zákon zavádza aj elektronickú diaľničnú nálepku, aká sa využíva napr. v Maďarsku. Príspevok uvádza prehľad cien diaľničných nálepiek pre osobné automobily i motocykle v roku 2013 vo vybraných krajinách prepočítané na €. Druhá časť článku je venovaná zmenám v diaľničných nálepkách v Slovinsku od 1. 1. 2014. Na záver autori konštatujú, že údaje v predaji diaľničných nálepiek potvrdzujú, že Slovensko je tranzitným štátom.
Kľúčové slová: diaľničné známky, nový zákon o diaľničnej známke, elektronická diaľničná známka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014