Vytlačiť

 Názov: Zlá komunikácia spôsobuje nedôveru
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 93
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje problémom pri komunikácii zamestnanca s nadriadeným, pričom prináša aj teoretický návod riešenia nedorozumení. Častou chybou manažéra je strach resp. frustrácia, ktorá pramení z pocitu, že zodpovednosť za výsledok práce už nie je plne v jeho rukách a nedokáže udržať podrobný prehľad o činnosti tak, ako keď bol radovým zamestnancom. Autor príspevku radí zamestnancom, aby prispôsobovali svoj pracovný štýl zamestnávateľovi. V závere dáva stručný návod na podávanie „zlých správ“.
Kľúčové slová: komunikácia, nadriadený, manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014