Vytlačiť

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2013; str. 30 – 31
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor článku vysvetľuje charakteristiky neživotného poistenia a špeciálne sa zameriava na poistenie zodpovednosti za škody. Uvádza, že toto poistenie je upravené viacerými normami právneho poriadku a jednotlivé odvetvové práva spracúvajú vlastný systém kvalifikácie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Podstatnú časť článku venuje výkladu základných pojmov a terminológií, ktoré s uvedeným poistením súvisia.
Kľúčové slová: neživotné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, poistná udalosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014