Vytlačiť

 Názov: Jsou jasná pravidla pro výměnu palet?
Autor: JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 30 - 32
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku pravidiel výmeny paliet. V prvej časti sa autor venuje definovaniu palety a zásadám používania paliet, ďalšia časť príspevku rozoberá spôsob zakomponovania príslušného ustanovenia o paletách do zmluvy. V ostatnej časti príspevku sú uvedené zásady pre obchodné podmienky pri výmene paliet.
Kľúčové slová: paleta, výmena
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007