Vytlačiť

 Názov: Obaly v dodávateľskom reťazci automobiliek
Autor: GEFCO
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že obal neslúži len na ochranu prepravovaného tovaru, ale ovplyvňuje aj celkové fungovanie dodávateľského reťazca. V príspevku sú špecifikované nároky a trendy na obaly, pričom v ostatnej časti sa autor venuje problematike outsourcingu toku obalov. 
Kľúčové slová: obal, outsourcing, trend
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007